יפוי כוח כללי נוטריוני

יפוי כוח נוטריון יפוי כוח הוא מסמך המעיד על מתן הרשאה למיופה הכוח לבצע פעולה משפטית כלשהי, בשם מייפה הכוח, כלפי צד שלישי.  יפוי כוח כללי נוטריוני הוא מסמך המעניק יכולת פעולה בשם החותם הדורש אימות חתימה על ידי נוטריון, בדרך כלל יהיה מדובר ביפוי כוח כללי או יפוי כוח למקרקעין.

על פי סעיף 20 לחוק הנוטריונים: “יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו ברי-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם“. משמעות  הדבר היא שכל אדם המעוניין להעניק לאדם אחר (שאינו עורך דין) ייפוי כוח כללי לעשות פעולות משפטיות בשמו או לצורך עסקת מקרקעין– עליו לחתום על ייפוי כוח כללי נוטריוני מול נוטריון אשר יאמת את חתימתו וייתן למסמך אישור חותמת נוטריון.
אם הנוטריון לא ערך את ייפוי הכוח, או שלא אימת את החתימות שעל גביו, המסמך חסר נפקות משפטית והוא אינו תקף. על הנוטריון לוודא שמייפה הכוח (החותם) כשיר משפטית, מבין את משמעות הפעולה ומייפה את כוחו של מיופה הכוח מרצונו החופשי.

מתי צריך יפוי כוח כללי נוטריוני ?

ישנן פעולות בהן מיופה הכוח הוא עורך דין. זהו המקרה הנפוץ כאשר הלקוח מייפה את כוחו של עורך הדין על מנת לבצע בשמו פעולות משפטיות ולייצג אותו בבית משפט או מול רשויות המדינה השונות. עם זאת, ישנן פעולות שלא יוחדו בדין לעורך דין ולכן אין כל מניעה לייפות את כוחו של כל אדם אחר לביצוע פעולות אלו. כאשר נותנים ייפוי כוח כללי לאדם שאינו נוטריון או כאשר מדובר בעסקת מקרקעין אז החוק מחייב שייפוי הכוח יהא נוטריוני.

ייפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום בטאבו– מכיוון שפעולות רישום של מקרקעין הן בעלות ערך כלכלי רב  והשלכות רחבות מאוד המחוקק קבע  שייפוי הכוח בעסקאות כאלה ייחתם בפני נוטריון.

ייפוי כוח כללי– זהו מסמך המעניק למיופה כוח לפעול בשם השלוח בכל תחום ואינו מוגבל לנושא משפטי מסוים או לסוג מסוים של פעולות משפטיות. בשל היקפו הרחב והשלכותיו של יפוי שכזה קבע המחוקק שייפוי הכוח כזה חייב שיאומת על ידי נוטריון.

באופן כללי וכפי שנאמר לעיל, כאשר מיופה הכוח הוא עורך דין חל סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין הקובע שייפוי כוח שניתן לעורך דין אינו דורש אישור אחר. באולם, במקרה שמיופה הכוח אינו עורך דין, חובה לפנות לנוטריון לשם עריכת ייפוי כוח נוטריוני או לשם אימות חתימות שיתבצע על ידי נוטריון.

בדרך כלל הנוטריון עצמו יערוך את יפוי הכח הכללי מטעמי נוחות והיכרות של החוק, ויחתים את מייפה הכח ולאחר מכן ייתן האישור הנוטריוני.

לרוב, ייפוי כוח נוטריוני נעשה לטובת מוסדות פיננסיים, בנקים, המעניקים משכנתא לרוכש דירה או כל נכס מקרקעין אחר. על מנת להבטיח את שיעבוד הדירה או הנכס לזכותו של הבנק, הבנק מבקש מן הלווה לחתום על מסמך יפוי כח נוטריוני סטנדרטי של הבנק (בכל בנק זה נראה קצת אחרת אך המשמעות זהה). יפוי כוח זה מאפשר לבנק למשכן את הנכס לזכותו.
כך מגיע הלווה אל הנוטריון בכדי לחתום בפניו על יפוי הכח. הנוטריון מעניק אישור נוטריוני לחתימה. את טופס יפוי הכח החתום יחד עם האישור הנוטריוני על הלווה למסור לבנק כחלק מתנאי הבנק לקבלת הלוואת המשכנתא.

היכן מוסדר עניין ייפוי הכוח בחוק?

נושא יפוי הכוח מוסדר בחוק השליחות. החוק מכנה את נותן יפוי הכח בשם “השולח” ואת מקבל יפוי הכוח בשם “השלוח”. העיקרון הבסיסי של השליחות (לעניינו יפוי הכוח) נקבע בסעיף 2 לחוק השליחות: “שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי העניין, את השולח”.

במקרה של יפוי כוח כללי מעניק השולח,  סמכויות בלתי מוגבלות כמעט בידי השלוח, מיופה הכוח. מי שמעניק ייפוי כוח נוטריוני כללי הם בדרך כלל אנשים המתכוונים לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת וסומכים על השלוח שיטפל להם בענייניהם בארץ כמו השכרת דירה, טיפול בחשבון בנק וכו’.
כמובן שישנם מקרים נוספים של מתן יפוי כוח כללי נוטריוני, הכול לפי צורך ויכולת.


משרדנו נותן שירותי יפוי כוח כללי נוטריוני לכל סוגי הלקוחות באשר הם, אם מדובר באנשים פרטיים, חברות, וכו’. אנו מספקים שירותי ייפוי כוח כללי נוטריוני בשפות עברית ואנגלית ומאמת אותן עם חותמת נוטריון כנדרש.

צור קשר על מנת לקבל יפוי כוח נוטריוני