אימות חתימה נוטריוני

אימות חתימה נוטריוני הינה פעולה משפטית ייחודית לנוטריון שהוענקה לו מכוח חוק הנוטריונים אשר מאמתת כי החותם על מסמך הוא אכן האדם החותם, לאחר שזוהה על ידי הנוטריון, בהתאם לדרישות חוק הנוטריונים. האישור נוטריוני על המסמך מהווה למעשה הוכחה חותכת לאמיתות המסמך והאותנטיות שלו.אישור שכזה נדרש על ידי מוסדות שונים כמו גם על פי תקנות וחוקים שונים של מדינת ישראל.

אימות חתימה נוטריונימסמכים שונים בעלי ערך משפטי וכלכלי נדרשים אימות חתימה נוטריוני. בין מסמכים אלו ניתן למצוא בדרך כלל יפויי כוח למיניהם כגון:  ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, ייפוי כוח לשם קבלת משכנתא מהבנק, ייפוי כח לביצוע פעולות שונות במקרקעין ויפוי כח כללי. חתימה על מסמכים אלו דורשת כי הם ייחתמו בפני נוטריון אשר מאשר את חתימת החותם לאחר שזיהה אותו באופן ודאי, מהכרות אישית או על פי תעודת זהות ו/או דרכון.

מהו ייפוי כח נוטריוני?

יפויי כח נוטריוניים ניתנים בדרך כלל לחברות משכנות ולבנקים או לכל אדם אחר אשר ניתן לו הכוח לבצע פעולות ספציפיות בשמנו ולחתום בשמנו. בעסקאות נדל”ן הם משמשים את חברות הקבלן בכדי לרשום את הדירות והנכסים שנרכשו על שם קונה הדירה, מבלי שיצטרכו לקרוא לו שוב לחתימה על מסמכים. בנוסך ייפוי הכוח הנוטריוני מהווה מעין בטחון לבנקים למשכנתאות להבטחת רישום המשכנתא בעת רישום הדירה בלשכת רישום המקרקעין על שם הלווה.

 כיצד משיגים אימות חתימה נוטריוני?

יש להתייצב אישית במשרד הנוטריון עם המסמך הרצוי, והנוטריון, במעמד הלקוח, מנפיק תעודת אישור נוטריונית.

בהתאם לסעיף 2 לתקנות הנוטריונים, תשל”ז 1977, בירור זהות על ידי נוטריון יעשה כדלקמן:

(א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאד ם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.

(ב) הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה: (1) בידיעה אישית של הנוטריון; (2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.

(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

 

משרד עו”ד ונוטריון זאב אורזל עוסק בעבודת נוטריון מעל 15 שנה ובקי בכל סוגי אימותי החתימה והאישורים הנוטריונים למיניהם.

.